Yin Qiao San 银翘散Lonicera & Forsythia Formula

$35.00

Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie)
Honeysuckle Flower (Jin Yin Hua),
Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi),
Prepared Soybean (Dan Dou Chi).
Platycodon Root (Jie Geng).
Forsythia Fruit (Lian Qiao).
Licorice Root (Gan Cao),
Bamboo Leaves & Stem (Dan Zhu Ye),
Reed Rhizome (Lu Gen).
Peppermint (Bo He).

Yin Qiao San 银翘散Lonicera & Forsythia Formula
You have successfully subscribed!
简体中文