Zi Ying Jiang Huo Tang 滋阴降火汤Phellodendron Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizoma (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Asparagus Tuber (Tian Men Dong),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Prepared...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizoma (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ji Sheng Shen Qi Wan 济生肾气丸Rehmannia Ten Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Peony Root Bark (Mu Dan Pi Xi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Cyathula Root (Chuan Niu Xi), Plantago Seed (Che Qian Zi), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Cinnamon Bark (Rou Gui), Alisma Rhizome (Ze...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Peony Root Bark (Mu Dan Pi Xi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Cyathula Root (Chuan Niu Xi),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Huan Shao Dan 还少丹Lycium Formula
$35.00
Huan Shao Dan 还少丹Lycium Formula
$35.00
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang) Hoelen (Fu Ling), Jujube Berry (Da Zao) Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), : Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu): Paper Mulberry Fruit (Chu Shi Zi), - Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Cyathula Root (Chuan Niu...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang) Hoelen (Fu Ling), Jujube Berry (Da Zao) Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), : Sweetflag Rhizome (Shi...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Qi Bao Mei Zan Dan 七宝美髯丹Cuscuta & Lycium Formula
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Fleeceflower Root (He Shou Wu).Chinese Dodder Seed (Tu Si Zi),Achyranthes Root (Fai Niu Xi).Psoralea Fruit (Bu Gu Zhi),Lycium Berry (Gou Qi Zi).Hoelen (Fu Ling)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 養髮專區 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Fleeceflower Root (He Shou Wu).Chinese Dodder Seed (Tu Si Zi),Achyranthes Root (Fai Niu Xi).Psoralea Fruit (Bu Gu Zhi),Lycium...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Du Huo Ji Sheng Tang 独活寄生汤 Duhuo & Loranthus Combination
$35.00
Hoelen (Fu Ling), Licorice Root (Gan Cao), Mulberry Mistletoe Stems (Sang Ji Sheng), Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao), Rehmannia Root (Sheng Di Huang), Pubescent Angelica Root (Du Huo), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Saposhnikovia Root (Fang Feng), Cinnamon Inner Bark...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Hoelen (Fu Ling), Licorice Root (Gan Cao), Mulberry Mistletoe Stems (Sang Ji Sheng), Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao), Rehmannia Root (Sheng Di...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You Gui Wan 右归丸Lycium & Corni Formula
$35.00
Mountan Yam Rhizome (Shan Yao)Chinese Angelica Root (Dang Gui)Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi)Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu)Eucommia Bark (Du Zhong)Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Cinnamon Bark (Rou Gui)Lycium Berry (Gou Qi Zi).Prepared Aconite (Fu Zi)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Mountan Yam Rhizome (Shan Yao)Chinese Angelica Root (Dang Gui)Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi)Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu)Eucommia Bark (Du Zhong)Prepared Rehmannia...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zuo Gui Wan 左归丸Eucommia & Lycium Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Cyathula Root (Chuan Niu Xi),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Lycium Fruit (Gou Qi Zi),Testudinis (Gui Ban).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Cyathula Root (Chuan Niu Xi),Prepared Rehmannia Root (Shou Di...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zi Shen Tong Er Tang 滋肾通耳汤Scute & Angelica Combination
$35.00
Angelica Root (Bai Zhi), Cyperus (Xiang Fu)Rehmannmia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome(Zhi Mu),White Peony Root (Bai Shao).Baical Skullcap (Huang Qin),Buplerum Root (Chai Hu),Cnidium (Chuan Xiong),
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Angelica Root (Bai Zhi), Cyperus (Xiang Fu)Rehmannmia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome(Zhi Mu),White Peony Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zi Shen Ming Mu Tang 滋肾明目汤Chrysanthemum Combination
$35.00
Cnidium (Chuan Xiong),Green Tea (Xi Cha), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Rehmannta Root (Sheng Di Huang)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),Coptis Rhizome (Huang Lian),White Peony Root (Bai Shao),Platycodon Root (Jie Geng),Juncus Pith...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Cnidium (Chuan Xiong),Green Tea (Xi Cha), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Rehmannta Root (Sheng Di Huang)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Cape Jasmine Fruit...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黄丸Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao},Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Tree Peony Root (Mu Dan Pi Xi ),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Alisma Rhizome (Ze Xie),Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao},Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Tree Peony Root (Mu Dan Pi Xi ),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhen Wu Tang 真武汤(True Warrior Formula)
$35.00
Aconite Prepared Accessory Root (Fu Pian)White Atractylodes Rhizome (Bai Zhu)Poria (Fu Ling)White Peorry Root Processed (Chao Bai Shao)Fresh Ginger Root Rhizome (Sheng Jiang)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Aconite Prepared Accessory Root (Fu Pian)White Atractylodes Rhizome (Bai Zhu)Poria (Fu Ling)White Peorry Root Processed (Chao Bai Shao)Fresh Ginger Root Rhizome (Sheng...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yi Qi Cong Ming Tang 益气聪明汤Ginseng, Astragalus & Pueraria Combination
$35.00
Phellodendron Bark (Huang Bai),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Root (Huang Qi),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Vitex Fruit (Man Jing Zi),Kudzu Root (Ge Gen).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Phellodendron Bark (Huang Bai),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Root (Huang Qi),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Vitex Fruit (Man...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yan Nian Hui Chun Dan 延年回春丹Eucommia & Morinda Formula
$50.00
Biota Seed (Bai Zi Ren), Achyranthes Root (Fai Niu Xi)Euconmia Bark (Du Zhong), Alisma Rhizome (Ze Xie)Lycium Bark (Di Gu Pi), Cistanche (Rou Cong Rong) ,Sichuan Pepper (Hua Jiao), Lycium Fruit (Gou Qi Zi),Morinda Root (Ba Ji Tian), Costus Root...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Biota Seed (Bai Zi Ren), Achyranthes Root (Fai Niu Xi)Euconmia Bark (Du Zhong), Alisma Rhizome (Ze Xie)Lycium Bark (Di Gu Pi), Cistanche...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Si Shen Wan 四神丸Schizandra & Myristica Formula
$35.00
Nutmeg Seeds(Rou Dou Kou),Schizandra Fruit(Wu Wei Zi),Psoraliae Fruit(Bu Gu Zhi), Evodia Fruit(Wu Zhu Yu), Fresh Ginger Rhizome(Sheng Jiang),Jujube Berry(Da Zao)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Nutmeg Seeds(Rou Dou Kou),Schizandra Fruit(Wu Wei Zi),Psoraliae Fruit(Bu Gu Zhi), Evodia Fruit(Wu Zhu Yu), Fresh Ginger Rhizome(Sheng Jiang),Jujube Berry(Da Zao)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸Lycium,Chrysanthemum &Rehmannia Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Chrysanthemum Flower (Ju Hua),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Lycium Fruit (Gou Qi Zi),Alisma Rhizome (Ze Xie):Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Chrysanthemum Flower (Ju Hua),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared Rehmannia Root (Shou Di...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸Ophiopogon, Schizandra & Rehmannia Combination
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong), Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Schisandra Fruit (Wu Wei Zi). Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Alisma Rhizome (Ze Xie): Hoelan (Fu...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong), Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Dogwood Fruit (Shan Zhu...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Jin Suo Gu Jin Wan 金锁固精丸Lotus Stamen Formula
$35.00
Astragalus Seed (Sha Yuan Zi), Lotus Stamen (Lian Xu), Euryale Seed (Qian Shi), Dragon Bone (Long Gu), Oyster Shell (Mu Li).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Astragalus Seed (Sha Yuan Zi), Lotus Stamen (Lian Xu), Euryale Seed (Qian Shi), Dragon Bone (Long Gu), Oyster Shell (Mu Li).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Jin Gui Shen Qi Wan 金匮肾气丸Kidney Qi Pill of Golden Cabinet
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Rehmannia Root (Sheng Di Huang), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Alisma Rhizoma (Ze Xie), Hoelen (Fu Ling), Aconite Preparata (Fu Zi).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Rehmannia Root (Sheng Di Huang), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Er Zhi Wan 二至丸 Two-Ultimate Pill
$35.00
Ecliptae Hb. (Han Lian Cao), Ligustrum (Nu Zhen Zi).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Ecliptae Hb. (Han Lian Cao), Ligustrum (Nu Zhen Zi).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Er Xian Tang 二仙汤 Curculigo & Epimedium Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui), Golden Eye Grass (Tian Xian Mao), Phellodendron Bark (Huang Bai), Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu), Epimedium (Yin Yang Huo), Morinda Root (Ba Ji Tian).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui), Golden Eye Grass (Tian Xian Mao), Phellodendron Bark (Huang Bai), Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu), Epimedium (Yin Yang...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Da Bu Yin Wan 大补阴丸 Major Yin Supplementation Formula
$35.00
Rehmannia Root Tuber (prepared) Shu Di Huang Carapax et Plastrum Testudinis (vinegar-fried) Gui Ban (Cu Chao) Phellodendron Bark (salt-fried) Huang Bai (Yan Chao) Anemarrhena Rhizome (wine-fried) Zhi Mu (Jiu Chao)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Rehmannia Root Tuber (prepared) Shu Di Huang Carapax et Plastrum Testudinis (vinegar-fried) Gui Ban (Cu Chao) Phellodendron Bark (salt-fried) Huang Bai (Yan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ba Wei Di Huang Wan 八味地黄丸Rehmannia Eight Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao) Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi) Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Prepared Rhemannia Root (Shou Di Huang), Cinnamon Bark (Rou Gui), Prepared Aconite (Fu Zi), Alisma Rhizome (Ze Xie), Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肾与膀胱系调理 腎與膀胱係調理 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao) Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi) Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Prepared Rhemannia Root (Shou Di...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!
简体中文