Ge Hua Jie Cheng Tang 葛花解酲汤Pueraria Flos Awaken Combination
$35.00
Hoelen (Fu Ling), Citrus Peel (Chen Pi), Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang), Cardamon Cluster (Bai Dou Kou), Polyporus Sclerotum (Zhu Ling), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Green Tangerine Peel (Qing Pi), Medicated Leaven (Shen Qu), Ginseng Root (Ren Shen), Amomum Fruit...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Hoelen (Fu Ling), Citrus Peel (Chen Pi), Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang), Cardamon Cluster (Bai Dou Kou), Polyporus Sclerotum (Zhu Ling), Atractylodis...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Juan Bi Tang 蠲痹汤Notopterigium & Tumeric Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Tumeric Rhizome (Jiang Huang), Saposhnikovia Root (Fang Feng) Notoptergium Root (Qiang Huo) Astragalus Root ( Huang Qi), Red Peony Root (Chi Shao), Jujube Berry...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Tumeric Rhizome (Jiang Huang), Saposhnikovia Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Qiang Huo Sheng Shi Tang 羌活胜湿汤Notopterigium Combination
$35.00
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Pubescent Angelica Root (Du Huo).Notopterygium Root (Qiang Huo).Saposhnikovia Root (Fang Feng),Ligusticum Root (Gao Ben),Vitex Fruit (Man Jing Zi),Cnidium (Chuan Xiong).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Pubescent Angelica Root (Du Huo).Notopterygium Root (Qiang Huo).Saposhnikovia Root (Fang Feng),Ligusticum Root (Gao Ben),Vitex Fruit (Man Jing...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Fang Ji Huang Qi Tang 防己黄耆汤Stephania & Astragalus Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang). Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Stephania Root (Fen Fang Ji). Astragalus Root (Huang Qi), Licorice Root (Gan Cao). Jujube Berry (Da Zao).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang). Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Stephania Root (Fen Fang Ji). Astragalus Root (Huang Qi), Licorice Root (Gan Cao)....

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀汤Persica & Achyranthes Combination
$35.00
Rehmannia Root (Sheng Di Huang).Chinese Angelica Root (Dang Gui)Cyathula Root (Chuan Niu Xi).Platycodon Root (Jie Geng).Red Peony Root (Chi Shao).Bupleurum Root (Chai Hu).Licorice Root (Gan Cao);Peach Kernal (Tao Ren)Bitter Orange (Zhi Qiao)Cnidium (Chuan Xiong).Safflower (Hong Hua)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Rehmannia Root (Sheng Di Huang).Chinese Angelica Root (Dang Gui)Cyathula Root (Chuan Niu Xi).Platycodon Root (Jie Geng).Red Peony Root (Chi Shao).Bupleurum Root (Chai...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

San Huang Xie Xin Tang 三黄泻心汤Coptis & Rhubarb Combination
$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang)Baical Skullcap (Huang Qin),Coptis Rhizome (Huang Lian)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang)Baical Skullcap (Huang Qin),Coptis Rhizome (Huang Lian)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

San Bi Tang 三痹汤Duhuo & Gentiana Combination
$35.00
Cnidium (Chuan Xiong), Jujube Berry (Da Zao)Hoelen (Fu Ling). Chinese Wild Ginger (Xi Xin),Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Pubescent Angelica Root (Du Huo).Chinese Angelica Root (Dang Gui).Saposhnikovia Root (Fang Feng).Japanese Teasel Root (Xu...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Cnidium (Chuan Xiong), Jujube Berry (Da Zao)Hoelen (Fu Ling). Chinese Wild Ginger (Xi Xin),Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Rehmannia...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Zhi Wan 消痔丸Sophora & Scute Formula
$35.00
Rhubarb (Da Huang),Aurantium (Zhi Qiao),Sophora (Huai Hua),Artemisia (Qing Jiao),Rehmannia Glutinosa (Sheng Di Huang),Atractylodes Black (Cang Zhu),Angelica Sinensis (Dang Gui),Saposhinkovia (Fang Feng),Peoniae Rubra (Chi Shao),Scutellaria (Huang Qin).Lonicera (Jin Yin Hua).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Rhubarb (Da Huang),Aurantium (Zhi Qiao),Sophora (Huai Hua),Artemisia (Qing Jiao),Rehmannia Glutinosa (Sheng Di Huang),Atractylodes Black (Cang Zhu),Angelica Sinensis (Dang Gui),Saposhinkovia (Fang Feng),Peoniae Rubra...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Huo Luo Dan 小活络丹Myrrh & Lumbricus Formula
$35.00
Prepared Arisaema Rhizome(Tian Nan Xing),Frankincense (Ru Xiang),Myrrh (Mo Yao),Aconite Radix Preparata(Zhi Chung Wu),Aconite Cao Wu Perperata(Zhi Cao Wu),Pheretima (Di Long).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Prepared Arisaema Rhizome(Tian Nan Xing),Frankincense (Ru Xiang),Myrrh (Mo Yao),Aconite Radix Preparata(Zhi Chung Wu),Aconite Cao Wu Perperata(Zhi Cao Wu),Pheretima (Di Long).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shu Jing Huo Xue Tang 舒经活血汤Clematis & Stephania Combination
$35.00
Licorice Root (Gan Cao), Hoelen (Fu Ling)Chinese Gentiana Root (Long Dan Cao),Black Atactylodis Rhizome (Cang Zhu),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Saposhnikovia Root (Fang Feng),Notopterygium Root (Qiang Huo),Cyanthula Root (Chuan Niu Xi),Clematis Root (Wei...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Licorice Root (Gan Cao), Hoelen (Fu Ling)Chinese Gentiana Root (Long Dan Cao),Black Atactylodis Rhizome (Cang Zhu),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Rehmannia Root (Sheng...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

San Zhong Kwei Jian Tang 散肿溃坚汤Forsythia & Laminaria Combination
$35.00
Forsythia Fruit (Lian Qiao), Laminaria (Kun Bu)Chinese Angelica Root Tails (Dang Gui Wei)Chinese Gentiana Root (Long DanCao),Baked Licorice Root (ZhiGan Cao), Trichosanthis Root (Tian Hua Fen),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),Coptis Rhizome (Huang Lian),Bulrush Rhizome (San...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Forsythia Fruit (Lian Qiao), Laminaria (Kun Bu)Chinese Angelica Root Tails (Dang Gui Wei)Chinese Gentiana Root (Long DanCao),Baked Licorice Root (ZhiGan Cao), Trichosanthis...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Pu Chi Xiao Du Yin 普济消毒饮Coptis, Scrophularia & Forsythia Combination
$35.00
Puffball (Ma Bo), Peppermint (Bo He)Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi),Black Figwort Root (Xuan Shen),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),Coptis Rhizome (Huang Lian),Plactycodon Root (Jie Geng),Baical Skullcap (Huang Qin),Bupleurum Root (Chai Hu),Forsythia Root (Lian Qiao),Isatis Root (Ban Lan Gen),Licorice Root (Gan Cao),Silkworm...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Puffball (Ma Bo), Peppermint (Bo He)Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi),Black Figwort Root (Xuan Shen),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),Coptis Rhizome (Huang Lian),Plactycodon Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Long Gu Mu Li Tang 龙骨牡蛎汤Dragon Bone & Oyster Shell Formula
$35.00
Dragonis Fossil (Long Gu), Oyster Shell (Mu Li).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Dragonis Fossil (Long Gu), Oyster Shell (Mu Li).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ge Xia Zhu Yu Tang 膈下逐瘀汤Below the Diaphragm Stasis-Expelling Formula
$35.00
Cyperus (Xiang Fu), Safflower (Hong Hua), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Trogopterori Faeces (Wu Ling Zhi), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Red Peony Root (Chi Shao). Licorice Root (Gan Cao), Peach Kernal (Tao Ren). Bitter Orange (Zhi Qiao)....
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Cyperus (Xiang Fu), Safflower (Hong Hua), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Trogopterori Faeces (Wu Ling Zhi), Chinese Angelica Root (Dang...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Dang Gui Si Ni Tang 当归四逆汤 DangGui & Jujube Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Chinese Wild Ginger (Xi Xin), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Akebia Caulis (Mu Tong). Licorice Root (Gan Cao), Jujube Berry (Da Zao).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Chinese Wild Ginger (Xi Xin), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Akebia Caulis (Mu...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Dang Gui Nian Tong Tang 当归拈痛汤 DangGui & Anemarrhena Combination
$35.00
Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu) Capillary Wormwood (Yin Chen Hao), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Saposhnikovia Root (Fang Feng), Notopterygium Root (Qiang Huo), Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu), Polyporus Sclerotum (Zhu Ling), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Bugbane Rhizome (Sheng Ma), Sophora...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 皮肤与外科杂系调理 Best Selling Products Newest Products
Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu) Capillary Wormwood (Yin Chen Hao), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Saposhnikovia Root (Fang Feng), Notopterygium Root (Qiang...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!
简体中文