Si Wu Tang 四物汤Dang Gui Four Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui)White Peony Root (Bai Shao)Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang).Cnidium (Chuan Xiong)
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui)White Peony Root (Bai Shao)Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang).Cnidium (Chuan Xiong)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wan Dai Tang 完带汤Atractylodes & Schizonepeta Combination
$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Plantago Seeds (Che Qian Zi). White Peony Root (Bai Shao), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Bupleurum Root (Chai Hu). Ginseng Root (Ren Shen). Licorice Root...
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Plantago Seeds (Che Qian Zi). White Peony...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sheng Hua Tang 生化汤DangGui & Ginger Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Prepared Ginger Rhizome (Hei Gan Jiang),Peach Kernal (Tao Ren).Licorice Root (Gan Cao),Cnidium (Chuan Xiong)
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Prepared Ginger Rhizome (Hei Gan Jiang),Peach Kernal (Tao Ren).Licorice Root (Gan Cao),Cnidium (Chuan Xiong)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Bao Can Wu You Fang 保产无忧方 Dang Gui & Artemisia Combination
$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Chinese Angelica Root (Dang Gui). Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi), Notopterugium Root (Qiang Huo), Fresh Ginger Root (Sheng Jiang), Fritillaria Bulb (Chuan Bei Mu), White Peony Root (Bai Shao). Astragalus Root (Huang Qi)....
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Chinese Angelica Root (Dang Gui). Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi), Notopterugium Root (Qiang Huo), Fresh...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Guo Qi Yin 过期饮PMSOS Combination
$353.00
Guo Qi Yin 过期饮PMSOS Combination
$353.00
Cnidium (Chuan Xiong), Cyperus (Xiang Fu), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Safflower (Hong Hua), Akebia (Mu Tong), Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao). Curcuma Rhizome (E Zhu). Cinnamon Bark (Rou Gui). Costus Root (Mu Xiang),...
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Cnidium (Chuan Xiong), Cyperus (Xiang Fu), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Safflower (Hong Hua), Akebia (Mu Tong), Chinese Angelica Root (Dang...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shao Fu Zhu Yu Tang 少腹逐淤汤Dang Gui & Corydalis Combination
$35.00
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang),Chinese Angelica Root (Dang Gui).Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo)Fennel Fruit (Xiao Hui Xiang)Red Peony Root (Chi Shao).Typhae Pollen (Pu Huang).Cinnamon Bark (Rou Gui)Cnidium (Chuan Xiong).Myrrh (Mo Yao).
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang),Chinese Angelica Root (Dang Gui).Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo)Fennel Fruit (Xiao Hui Xiang)Red Peony Root (Chi Shao).Typhae Pollen...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wen Jing Tang 温经汤Dang Gui & Evodia Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Roit (Mai Men Dong),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root (Bai Shao),Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Evodia Fruit (Wu Zhu Yu),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Licorice Root...
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Roit (Mai Men Dong),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tiao Jing Wan 调经丸Dang Gui, Eucommia & Cyperus Combination
$35.00
Angelica Sinensis Root (Dang Gui)Green Tangerine Peel (Qing Pi),Sichuan Lovage (Chuan Xiong),Foeniculi Fruit (Xiao Hui Xiang),Rehmannia (Sheng Di Huang),White Peony Root (Bai Shao),Cistanches (Rou Cong Rong),Baikal Skullcap (Huang Qin),Corydalis (Yan Hu Suo),Lindera Root (Wu Yao),Eucommia (Du Zhong),Tangerine (Chen Pi),Cyperus (Xiang...
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Angelica Sinensis Root (Dang Gui)Green Tangerine Peel (Qing Pi),Sichuan Lovage (Chuan Xiong),Foeniculi Fruit (Xiao Hui Xiang),Rehmannia (Sheng Di Huang),White Peony Root (Bai...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tao Hong Si Wu Tang 桃红四物汤DangGui Four & Persica, Carthamus Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root (Bai Shao),Prepared Rhamannia Root(Shou Di Huang),Peach Kernal (Tao Ren),Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong),Safflower (Hong Hua).
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root (Bai Shao),Prepared Rhamannia Root(Shou Di Huang),Peach Kernal (Tao Ren),Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong),Safflower (Hong Hua).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shi Quan Da Bu Tang 十全大补汤Ginseng & DangGui Ten Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Root (Huang Qi),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Cinnamon Bark (Rou Gui),Ginseng Root (Ren Shen),Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong),Jujube Berry...
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Nu Ke Bai Zi Ren Wan 女科柏子仁丸Biota & Achyranthes Formula
$35.00
Siota Seed (Bai Zi Ren), Cyathula (Chuan Niu Xi). Selaginela (Juan Bai), Lycopos (Ze Lan). Sichuan Teasel (Xu Duan). Rehmannia Glutinosa PreP (Shou Di Huang)
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Siota Seed (Bai Zi Ren), Cyathula (Chuan Niu Xi). Selaginela (Juan Bai), Lycopos (Ze Lan). Sichuan Teasel (Xu Duan). Rehmannia Glutinosa PreP...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸Cinnamon & Hoelen Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shao Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Peach Kernal (Tao Ren). Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shao Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Peach Kernal (Tao Ren). Hoelen (Fu...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Dang Gui Shao Yao San 当归芍药散 Dang Gui & Peony Formula
$35.00
Hoelen (Fu Ling), Alisma Rhizome (Ze Xie), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), White Peony Root (Bai Shao), Cnidium (Chuan Xiong).
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Hoelen (Fu Ling), Alisma Rhizome (Ze Xie), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), White Peony Root (Bai Shao), Cnidium...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ba Zhen Tang 八珍汤Dang Gui& Ginseng Eight Combination
$35.00
功效:益气补血。主治气血两虚证。面色苍白或萎黄,头晕耳眩,四肢倦怠,气短懒言,心悸怔忡,饮食减少,舌淡苔薄白,脉细弱或虚大无力。临床常用于治疗病后虚弱、各种慢性病,以及妇女月经不调等属气血两虚者。成分:人参、白术、白茯苓、当归、川芎、白芍药、熟地黄、甘草。用法用量:每日3次,每次3克,或遵医嘱储存:常温下请放在干燥处保存。开瓶后2个月内使用Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao) Chinese Angelica Root (Dang Gui), Fresh Ginger Root (Sheng Jiang). Atractylodis Rhizome (Bai Zhu} White Peony Root (Bai Shao). Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang). Ginseng Root (Ren Shen). Cnidium (Chuan Xiong). Jujube Berry...
Add to Wish List
热销商品 妇科调理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
功效:益气补血。主治气血两虚证。面色苍白或萎黄,头晕耳眩,四肢倦怠,气短懒言,心悸怔忡,饮食减少,舌淡苔薄白,脉细弱或虚大无力。临床常用于治疗病后虚弱、各种慢性病,以及妇女月经不调等属气血两虚者。成分:人参、白术、白茯苓、当归、川芎、白芍药、熟地黄、甘草。用法用量:每日3次,每次3克,或遵医嘱储存:常温下请放在干燥处保存。开瓶后2个月内使用Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao) Chinese Angelica Root (Dang Gui), Fresh Ginger Root (Sheng Jiang). Atractylodis Rhizome (Bai Zhu} White Peony...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!
简体中文