Ren Shen Yang Rong Tang 人参养荣汤Ginseng Nutri Combination
$35.00
Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Chinese Angelica Root (Dang Gui)Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Cinnamon Inner Bark (Gui Xin).White Peony Root (Bai Shao),Schizandra Fruit (Wu Wei Zi).Astragalus Root (Huang Qi,).Prepared Rehmannia Root...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Chinese Angelica Root (Dang Gui)Atractylodis Rhizome (Bai...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gui Pi Tang 归脾汤Ginseng & Longan Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Chinese Angelica Root (Dang Gui) Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren) Atractylodis Rhizome (Bai Zhu) Astragalus Root (Huang Qi), Ginseng Root (Ren Shen), Flesh of the Longan Fruit (Long...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Chinese Angelica Root (Dang Gui) Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren)...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhi Gan Cao Tang 炙甘草汤Baked Licorice Combination
$35.00
Jujube Berry (Da Zao), Gelatin (E Jiao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Ginseng Root (Ren Shen).Cinnamon Twig (Gui Zhi).Linum (Huo Ma Ren).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Jujube Berry (Da Zao), Gelatin (E Jiao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Baked Licorice Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhen Ren Huo Ming Yin 真人活命饮Angelica & Mastic Combination
$35.00
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei), Citrus Peel (Chen Pi),Myrrh (Mo Yao),Thrichosanthis Root (Tian Hua Fen)Saposhnikoviae Root (Fang Feng),Thunberg Fritillaria Bulb (Bei Mu).Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),Lonicera Flower (Jin Yin Hua).Gleditsia Thorn (Zao Jiao Ci).Frankincense (Ru Xiang).Licorice Root (Gan...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei), Citrus Peel (Chen Pi),Myrrh (Mo Yao),Thrichosanthis Root (Tian Hua Fen)Saposhnikoviae Root (Fang Feng),Thunberg Fritillaria Bulb...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tian Wang Bu Xin Dan 天王补心丹Ginseng & Zizyphus Formula
$35.00
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu),Asparagus Tuber (Tian Men Dong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren),Black Figwort Fruit (Xuan Shen),Coptis Rhizome (Huang Lian),Schizandra Fruit...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu),Asparagus Tuber (Tian Men...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Suan Zao Ren Tang 酸枣仁汤Zizyphus Combination
$35.00
Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Licorice Root (Gan Cao).Cnidium (Chuan Xiong),Hoelen (Fu Ling),
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Licorice Root (Gan Cao).Cnidium (Chuan Xiong),Hoelen (Fu Ling),

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gan Mai Da Zao Tang 甘麦大枣汤Licorice & Jujube Combination
$35.00
Licorice Root (Gan Cao), Jujube Berry (Da Zao), Wheat (Xiao Mai).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Licorice Root (Gan Cao), Jujube Berry (Da Zao), Wheat (Xiao Mai).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Bu Yang Huan Wu Tang 补阳还五汤 DangGui, Astragalus Lumbricas Combination
$35.00
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei) Safflower (Hong Hua), Pheretima (Di Long). Red Peony Root (Chi Shao) Astragalus Root (Huang Qi) Peach Kernal (Tao Ren). Cnidium (Chuan Xiong)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei) Safflower (Hong Hua), Pheretima (Di Long). Red Peony Root (Chi Shao) Astragalus Root (Huang Qi)...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清饮Tokoro Combination
$35.00
Sweetflag Rhizome (Shi Cang Pu), Alpinia Fruit (Yi Zhi Ren). Licorice Root (Gan Cao), Long Yam Root (Bi Xie). Lindera Root (Wu Yao). Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Sweetflag Rhizome (Shi Cang Pu), Alpinia Fruit (Yi Zhi Ren). Licorice Root (Gan Cao), Long Yam Root (Bi Xie). Lindera Root (Wu...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ba Zheng San 八正散 Dianthus Formula
$35.00
Dianthus (Qu Mai), Talcum (Hua Shi). Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi), Plantago Seeds (Che Qian Zi), Juncus Pith (Deng Xin Cao), Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang), Licorice Root (Gan Cao), Crinitum (Bi Zai Cao), Knotgrass (Bian Xu).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 心与小肠系调理 Best Selling Products Newest Products
Dianthus (Qu Mai), Talcum (Hua Shi). Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi), Plantago Seeds (Che Qian Zi), Juncus Pith (Deng Xin Cao),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!
简体中文