Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀汤Persica & Achyranthes Combination

$35.00

Rehmannia Root (Sheng Di Huang).
Chinese Angelica Root (Dang Gui)
Cyathula Root (Chuan Niu Xi).
Platycodon Root (Jie Geng).
Red Peony Root (Chi Shao).
Bupleurum Root (Chai Hu).
Licorice Root (Gan Cao);
Peach Kernal (Tao Ren)
Bitter Orange (Zhi Qiao)
Cnidium (Chuan Xiong).
Safflower (Hong Hua)

Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀汤Persica & Achyranthes Combination
You have successfully subscribed!
简体中文