Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清饮Tokoro Combination

$35.00
Sweetflag Rhizome (Shi Cang Pu),
Alpinia Fruit (Yi Zhi Ren).
Licorice Root (Gan Cao),
Long Yam Root (Bi Xie).
Lindera Root (Wu Yao).
Hoelen (Fu Ling).
Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清饮Tokoro Combination
You have successfully subscribed!
简体中文