Ge Xia Zhu Yu Tang 膈下逐瘀汤Below the Diaphragm Stasis-Expelling Formula

$35.00
Cyperus (Xiang Fu),
Safflower (Hong Hua),
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),
Trogopterori Faeces (Wu Ling Zhi),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Red Peony Root (Chi Shao).
Licorice Root (Gan Cao),
Peach Kernal (Tao Ren).
Bitter Orange (Zhi Qiao).
Corydalis (Yan Hu Suo).
Cnidium (Chuan Xiong),
Lindera Root (Wu Yao).

Ge Xia Zhu Yu Tang 膈下逐瘀汤Below the Diaphragm Stasis-Expelling Formula
You have successfully subscribed!
简体中文