Zi Ying Jiang Huo Tang 滋阴降火汤Phellodendron Combination

$35.00

Fresh Ginger Rhizoma (Sheng Jiang),
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),
Asparagus Tuber (Tian Men Dong),
Phellodendron Bark (Huang Bai),
Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu),
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
White Peony Root (Bai Shao),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Jujube Berry (Da Zao),
Citrus Peel (Chen Pi).

Zi Ying Jiang Huo Tang 滋阴降火汤Phellodendron Combination
You have successfully subscribed!
简体中文