Qing Fei Tang 清肺汤Platycodon & Fritillaria Combination

$35.00

Apricot Seed (Xing Ren), Hoelen (Fu Ling).
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong).
Asparagus Tuber (Tian Men Dong),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),
Schisandra Fruit (Wu Wei Zi).
Baical Skullcap (Huang Qin),
Platycodon Root (Jie Geng),
Bamboo Shavings (Zhu Ru).
Morus Bark (Sang Bai Pi),
Licorice Root (Gan Cao),
Fritillaria Bulb (Bei Mu),
Jujube Berry (Da Zao),
Citrus Peel, (Chen Pi).

Qing Fei Tang 清肺汤Platycodon & Fritillaria Combination
You have successfully subscribed!
简体中文