Gui Qi Jian ZhongTang 归耆建中汤Dang Gui & Astragalus Combination

$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
White Peony Root (Bai Shao),
Astraglus Root (Huang Qi),
Cinnamon Twig (Gui Zhi),
Licorice Root (Gan Cao),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Jujube Berry (Da Zao).
Gui Qi Jian ZhongTang 归耆建中汤Dang Gui & Astragalus Combination
You have successfully subscribed!
简体中文