Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龙骨牡蛎汤 Bupleurum & DB Combination

$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang)
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Baical Skullcap (Huang Qin),
Pinellia Rhizome (Ban Xia),
Bupleurum Root (Chai Hu),
Ginseng Root (Ren Shen),
Cinnamon Twig (Gui Zhi),
Dragon Bone (Long Gu),
Jujube Berry (Da Zao),
Oyster Shell (Mu Li).
Hoelen (Fu Ling).
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龙骨牡蛎汤 Bupleurum & DB Combination
You have successfully subscribed!
简体中文