Pu Chi Xiao Du Yin 普济消毒饮Coptis, Scrophularia & Forsythia Combination

$35.00

Puffball (Ma Bo), Peppermint (Bo He)
Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi),
Black Figwort Root (Xuan Shen),
Bugbane Rhizome (Sheng Ma),
Coptis Rhizome (Huang Lian),
Plactycodon Root (Jie Geng),
Baical Skullcap (Huang Qin),
Bupleurum Root (Chai Hu),
Forsythia Root (Lian Qiao),
Isatis Root (Ban Lan Gen),
Licorice Root (Gan Cao),
Silkworm (Jiang Chan),
Cirtus Peel (Chen Pi).

Pu Chi Xiao Du Yin 普济消毒饮Coptis, Scrophularia & Forsythia Combination
You have successfully subscribed!
简体中文