Yan Nian Hui Chun Dan 延年回春丹Eucommia & Morinda Formula

$50.00

Biota Seed (Bai Zi Ren), Achyranthes Root (Fai Niu Xi)
Euconmia Bark (Du Zhong), Alisma Rhizome (Ze Xie)
Lycium Bark (Di Gu Pi), Cistanche (Rou Cong Rong) ,
Sichuan Pepper (Hua Jiao), Lycium Fruit (Gou Qi Zi),
Morinda Root (Ba Ji Tian), Costus Root (Mu Xiang),
Ginseng Root (Ren Shen), Dodder Seeds (Tu Si Zi),
Schisandra Fruit (Wu Wei Zi), Hoelen (Fu Ling),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Haung),
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),
Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu),
Renmannia Root (Sheng Di Haung),
Chinese Rasberry Fruit (Fu Pen Zi),
Asparagus Tuber (Tian Men Dong),
Chinese Polygala Root (Yuan Zhi),
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Plantago Seeds (Che Qian Zi)

Yan Nian Hui Chun Dan 延年回春丹Eucommia & Morinda Formula
You have successfully subscribed!
简体中文