Shi Quan Da Bu Tang 十全大补汤Ginseng & DangGui Ten Combination

$35.00

Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
White Peony Root (Bai Shao),
Astragalus Root (Huang Qi),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Cinnamon Bark (Rou Gui),
Ginseng Root (Ren Shen),
Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong),
Jujube Berry (Da Zao),
Hoelen (Fu Ling).

Shi Quan Da Bu Tang 十全大补汤Ginseng & DangGui Ten Combination
You have successfully subscribed!
简体中文