Bao Can Wu You Fang 保产无忧方 Dang Gui & Artemisia Combination

$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie),
Chinese Angelica Root (Dang Gui).
Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi),
Notopterugium Root (Qiang Huo),
Fresh Ginger Root (Sheng Jiang),
Fritillaria Bulb (Chuan Bei Mu),
White Peony Root (Bai Shao).
Astragalus Root (Huang Qi).
Magnolia Bark (Hou Pu).
Licorice Root (Gan Cao).
Bitter Orange (Zhi Qiao).
Cnidium (Chuan Xiong)
Mugwort Leaf (Ai Ye)
Bao Can Wu You Fang 保产无忧方 Dang Gui & Artemisia Combination
You have successfully subscribed!
简体中文