Bao He Wan 保和丸 Citrus & Cratagus Formula

$35.00
Medicated Leaven (Shen Qu),
Cratagus Fruit (Shan Zha),
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),
Forsythia Fruit (Lian Qiao).
Radish Seed (Lai Fu Zi).
Citrus Peel (Chen Pi).
Hoelen (Fu Ling)
Bao He Wan 保和丸 Citrus & Cratagus Formula
You have successfully subscribed!
简体中文