Yi Guan Jian 一贯煎Dang Gui & Glehnia Combination

$35.00

Rehmannia Root (Sheng Di Huang),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Toosendan Fruit (Chuan Lian Zi),
Dwarf Lily-Turf (Mai Men Dong),
Glehnia Root (Bei Sha Shen),
Lycium Berry (Gou Qi Zi)

Yi Guan Jian 一贯煎Dang Gui & Glehnia Combination
You have successfully subscribed!
简体中文