Shao Yao Gan Cao Tang 芍药甘草汤Peony & Licorice Combination
$35.00
White Peony Root (Bai Shao),Licorice Root (Gan Cao).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
White Peony Root (Bai Shao),Licorice Root (Gan Cao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散Bupleurum & Peony Formula
$35.00
Pappermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Chinese Angelica Root (Dang Gui) Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi) Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi) Atractylodis Rhizome (Bai Zhu) White Peony Root (Bai Shao) Bupleurum Root...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Pappermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Chinese Angelica Root (Dang Gui) Tree Peony Root Bark (Mu Dan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yi Guan Jian 一贯煎Dang Gui & Glehnia Combination
$35.00
Rehmannia Root (Sheng Di Huang), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Toosendan Fruit (Chuan Lian Zi), Dwarf Lily-Turf (Mai Men Dong), Glehnia Root (Bei Sha Shen), Lycium Berry (Gou Qi Zi)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Rehmannia Root (Sheng Di Huang), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Toosendan Fruit (Chuan Lian Zi), Dwarf Lily-Turf (Mai Men Dong), Glehnia Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤Minor Bupleurum Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baicat Skullcap (Huang Qin),Bupleurum Root (Chai Hu),Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Jujube Berry (Da Zao)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baicat Skullcap (Huang Qin),Bupleurum Root (Chai Hu),Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Jujube Berry...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝汤 Bupleurum& Cyperus Formula
$35.00
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Bupleurum Root (Chai Hu) Bitter Orange (Zhi Qiao). Cnidium (Chuan Xiong) Citrus Peel (Chen Pi) Cyperus (Xiang Fu)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Bupleurum Root (Chai Hu) Bitter Orange (Zhi Qiao). Cnidium (Chuan Xiong)...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yin Chen Hao Tang 茵陈蒿汤Capillaris Combination
$35.00
Capillary Wormwood (Yin Chen Hao),Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Rhubarb Rhoot & Rhizome (Da Huang).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Capillary Wormwood (Yin Chen Hao),Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Rhubarb Rhoot & Rhizome (Da Huang).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tong Qiao Huo Xue Tang 通窍活血汤Persica & Cnidium Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Red Peony Root (Chi Shao).Spring Onion (Cong Bai), Peach Kernal (Tao Ren),Cnidium (Chuan Xiong),Jujube Berry (Da Zao).Saffower (Hong Hua).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Red Peony Root (Chi Shao).Spring Onion (Cong Bai), Peach Kernal (Tao Ren),Cnidium (Chuan Xiong),Jujube Berry (Da Zao).Saffower (Hong...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Yao San 逍遥散Bupleurum & DangGui Formula
$35.00
Peppermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Buplerum Root (Chai Hu).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Peppermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tian Ma Gou Teng Yin 天麻钩藤饮Gastrodia & Uncaria Combination
$35.00
Abalone Shell Shi Jue MingUncaria Stem Gou TengCyathula Root Niu XiGastrodia Rhizome Tian MaGardenia Fruit ZhiZiScutellaria Root Huang QinEucommia Bark Du ZhongLeonurus Herb Yi Mu CaoMistletoe Herb Sang Ji ShengPolygonum Stem Ye Jiao TengPoria with Hostwood Fu Shen
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Abalone Shell Shi Jue MingUncaria Stem Gou TengCyathula Root Niu XiGastrodia Rhizome Tian MaGardenia Fruit ZhiZiScutellaria Root Huang QinEucommia Bark Du ZhongLeonurus...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shao Yao Tang 芍药汤Peony Combination
$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Chinese Angelica Root (Dang Gui.Coptis Rhizome (Huang Lian).White Peony Root (Bai Shao).Baical Skullcap (Huang Qin).Cinnamon Bark (Rou Gui).Costus Root (Mu Xiang).Areca Seed (Bing Lang).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Chinese Angelica Root (Dang Gui.Coptis Rhizome (Huang Lian).White Peony Root (Bai Shao).Baical...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龙骨牡蛎汤 Bupleurum & DB Combination
$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baical Skullcap (Huang Qin), Pinellia Rhizome (Ban Xia), Bupleurum Root (Chai Hu), Ginseng Root (Ren Shen), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Dragon Bone (Long Gu), Jujube Berry (Da Zao), Oyster...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 肝与胆系调理 肝與膽係調理 Best Selling Products Newest Products
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baical Skullcap (Huang Qin), Pinellia Rhizome (Ban Xia), Bupleurum Root (Chai...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!
简体中文