Tiao Wei Cheng Qi Tang 調胃承氣湯 Rhubarb & Mirabilitum Combination

$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),
Licorice Root (Gan Cao),
Mirabilite (Mang Xiao).
Tiao Wei Cheng Qi Tang 調胃承氣湯 Rhubarb & Mirabilitum Combination
You have successfully subscribed!