Ren Shen Yang Rong Tang 人參養榮湯 Ginseng Nutri Combination
$35.00
Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Chinese Angelica Root (Dang Gui)Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Cinnamon Inner Bark (Gui Xin).White Peony Root (Bai Shao),Schizandra Fruit (Wu Wei Zi).Astragalus Root (Huang Qi,).Prepared Rehmannia Root...
熱銷商品 心與小腸係調理
Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Chinese Angelica Root (Dang Gui)Atractylodis Rhizome (Bai...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gui Pi Tang 歸脾湯 Ginseng & Longan Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Chinese Angelica Root (Dang Gui)Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren)Atractylodis Rhizome (Bai Zhu)Astragalus Root (Huang Qi),Ginseng Root (Ren Shen),Flesh of the Longan Fruit (Long Yan Rou),Polygala Root (Yuan Zhi),Costus Root (Mu...
熱銷商品 心與小腸係調理
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Chinese Angelica Root (Dang Gui)Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren)Atractylodis Rhizome (Bai Zhu)Astragalus...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhi Gan Cao Tang 炙甘草湯 Baked Licorice Combination
$35.00
Jujube Berry (Da Zao), Gelatin (E Jiao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Ginseng Root (Ren Shen).Cinnamon Twig (Gui Zhi).Linum (Huo Ma Ren).
熱銷商品 心與小腸係調理
Jujube Berry (Da Zao), Gelatin (E Jiao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Baked Licorice Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhen Ren Huo Ming Yin 真人活命飲 Angelica & Mastic Combination
$35.00
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei), Citrus Peel (Chen Pi),Myrrh (Mo Yao),Thrichosanthis Root (Tian Hua Fen)Saposhnikoviae Root (Fang Feng),Thunberg Fritillaria Bulb (Bei Mu).Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),Lonicera Flower (Jin Yin Hua).Gleditsia Thorn (Zao Jiao Ci).Frankincense (Ru Xiang).Licorice Root (Gan...
熱銷商品 心與小腸係調理
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei), Citrus Peel (Chen Pi),Myrrh (Mo Yao),Thrichosanthis Root (Tian Hua Fen)Saposhnikoviae Root (Fang Feng),Thunberg Fritillaria Bulb...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula
$35.00
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu),Asparagus Tuber (Tian Men Dong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren),Black Figwort Fruit (Xuan Shen),Coptis Rhizome (Huang Lian),Schizandra Fruit...
熱銷商品 心與小腸係調理
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu),Asparagus Tuber (Tian Men...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Suan Zao Ren Tang 酸棗仁湯 Zizyphus Combination
$35.00
Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Licorice Root (Gan Cao).Cnidium (Chuan Xiong),Hoelen (Fu Ling),
熱銷商品 心與小腸係調理
Sour Jujube Seed (Suan Zao Ren),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Licorice Root (Gan Cao).Cnidium (Chuan Xiong),Hoelen (Fu Ling),

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gan Mai Da Zao Tang 甘麥大棗湯 Licorice & Jujube Combination
$35.00
Licorice Root (Gan Cao),Jujube Berry (Da Zao),Wheat (Xiao Mai).
熱銷商品 心與小腸係調理
Licorice Root (Gan Cao),Jujube Berry (Da Zao),Wheat (Xiao Mai).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Bu Yang Huan Wu Tang 補陽還五湯 DangGui, Astragalus Lumbricas Combination
$35.00
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei)Safflower (Hong Hua),Pheretima (Di Long).Red Peony Root (Chi Shao)Astragalus Root (Huang Qi)Peach Kernal (Tao Ren).Cnidium (Chuan Xiong)
熱銷商品 心與小腸係調理
Chinese Angelica Root Tail (Dang Gui Wei)Safflower (Hong Hua),Pheretima (Di Long).Red Peony Root (Chi Shao)Astragalus Root (Huang Qi)Peach Kernal (Tao Ren).Cnidium (Chuan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清飲 Tokoro Combination
$35.00
Sweetflag Rhizome (Shi Cang Pu),Alpinia Fruit (Yi Zhi Ren).Licorice Root (Gan Cao),Long Yam Root (Bi Xie).Lindera Root (Wu Yao).Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 心與小腸係調理
Sweetflag Rhizome (Shi Cang Pu),Alpinia Fruit (Yi Zhi Ren).Licorice Root (Gan Cao),Long Yam Root (Bi Xie).Lindera Root (Wu Yao).Hoelen (Fu Ling).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ba Zheng San 八正散 Dianthus Formula
$35.00
Dianthus (Qu Mai), Talcum (Hua Shi).Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Plantago Seeds (Che Qian Zi),Juncus Pith (Deng Xin Cao),Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),Licorice Root (Gan Cao),Crinitum (Bi Zai Cao),Knotgrass (Bian Xu).
熱銷商品 心與小腸係調理
Dianthus (Qu Mai), Talcum (Hua Shi).Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Plantago Seeds (Che Qian Zi),Juncus Pith (Deng Xin Cao),Rhubarb Root & Rhizome...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!