Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清飲 Tokoro Combination

$35.00
Sweetflag Rhizome (Shi Cang Pu),
Alpinia Fruit (Yi Zhi Ren).
Licorice Root (Gan Cao),
Long Yam Root (Bi Xie).
Lindera Root (Wu Yao).
Hoelen (Fu Ling).
Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清飲 Tokoro Combination
You have successfully subscribed!