Yi Qi Cong Ming Tang 益氣聰明湯 Ginseng, Astragalus & Pueraria Combination

$35.00
Phellodendron Bark (Huang Bai),
Bugbane Rhizome (Sheng Ma),
White Peony Root (Bai Shao),
Astragalus Root (Huang Qi),
Ginseng Root (Ren Shen),
Licorice Root (Gan Cao),
Vitex Fruit (Man Jing Zi),
Kudzu Root (Ge Gen).
Yi Qi Cong Ming Tang 益氣聰明湯 Ginseng, Astragalus & Pueraria Combination
You have successfully subscribed!