Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龍骨牡蠣湯 Bupleurum & D.B. Combination

$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang)
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Baical Skullcap (Huang Qin),
Pinellia Rhizome (Ban Xia),
Bupleurum Root (Chai Hu),
Ginseng Root (Ren Shen),
Cinnamon Twig (Gui Zhi),
Dragon Bone (Long Gu),
Jujube Berry (Da Zao),
Oyster Shell (Mu Li).
Hoelen (Fu Ling).
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龍骨牡蠣湯 Bupleurum & D.B. Combination
You have successfully subscribed!