Zuo Gui Wan 左歸丸 Eucommia & Lycium Formula

$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)
Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi),
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Cyathula Root (Chuan Niu Xi),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Lycium Fruit (Gou Qi Zi),
Testudinis (Gui Ban).
Zuo Gui Wan 左歸丸 Eucommia & Lycium Formula
You have successfully subscribed!