Wan Dai Tang 完帶湯 Atractylodes & Schizonepeta Combination

$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie),
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
Plantago Seeds (Che Qian Zi).
White Peony Root (Bai Shao),
Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),
Bupleurum Root (Chai Hu).
Ginseng Root (Ren Shen).
Licorice Root (Gan Cao).
Citrus Peel (Chen Pi)
Wan Dai Tang 完帶湯 Atractylodes & Schizonepeta Combination
You have successfully subscribed!