Huang Qi Jian Zhong Tang 黃耆建中湯 Astragalus Combination

$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),
White Peony Root (Bai Shao),
Astragalus Root (Huang Qi),
Cinnamon Twig (Gui Zhi),
Jujube Berry (Da Za0),
Maltose (Yi Tang).
Huang Qi Jian Zhong Tang 黃耆建中湯 Astragalus Combination
You have successfully subscribed!