Si Wu Tang 四物湯 Dang Gui Four Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui)White Peony Root (Bai Shao)Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang).Cnidium (Chuan Xiong)
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui)White Peony Root (Bai Shao)Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang).Cnidium (Chuan Xiong)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wan Dai Tang 完帶湯 Atractylodes & Schizonepeta Combination
$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Plantago Seeds (Che Qian Zi). White Peony Root (Bai Shao), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Bupleurum Root (Chai Hu). Ginseng Root (Ren Shen). Licorice Root...
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Plantago Seeds (Che Qian Zi). White Peony...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sheng Hua Tang 生化湯 DangGui & Ginger Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Prepared Ginger Rhizome (Hei Gan Jiang),Peach Kernal (Tao Ren).Licorice Root (Gan Cao),Cnidium (Chuan Xiong)
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Prepared Ginger Rhizome (Hei Gan Jiang),Peach Kernal (Tao Ren).Licorice Root (Gan Cao),Cnidium (Chuan Xiong)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Bao Can Wu You Fang 保產無憂方 Dang Gui & Artemisia Combination
$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie),Chinese Angelica Root (Dang Gui).Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi),Notopterugium Root (Qiang Huo),Fresh Ginger Root (Sheng Jiang),Fritillaria Bulb (Chuan Bei Mu),White Peony Root (Bai Shao).Astragalus Root (Huang Qi).Magnolia Bark (Hou Pu).Licorice Root (Gan Cao).Bitter Orange...
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie),Chinese Angelica Root (Dang Gui).Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi),Notopterugium Root (Qiang Huo),Fresh Ginger Root (Sheng Jiang),Fritillaria...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Guo Qi Yin 過期飲 P.M.S.O.S. Combination
$353.00
Cnidium (Chuan Xiong), Cyperus (Xiang Fu), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Safflower (Hong Hua),Akebia (Mu Tong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root (Bai Shao).Curcuma Rhizome (E Zhu).Cinnamon Bark (Rou Gui).Costus Root (Mu Xiang),Licorice Root(Gan Cao),Peach Kernal (Tao Ren).
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Cnidium (Chuan Xiong), Cyperus (Xiang Fu), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Safflower (Hong Hua),Akebia (Mu Tong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shao Fu Zhu Yu Tang 少腹逐淤湯 Dang Gui & Corydalis Combination
$35.00
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang),Chinese Angelica Root (Dang Gui).Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo)Fennel Fruit (Xiao Hui Xiang)Red Peony Root (Chi Shao).Typhae Pollen (Pu Huang).Cinnamon Bark (Rou Gui)Cnidium (Chuan Xiong).Myrrh (Mo Yao).
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang),Chinese Angelica Root (Dang Gui).Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo)Fennel Fruit (Xiao Hui Xiang)Red Peony Root (Chi Shao).Typhae Pollen...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wen Jing Tang 溫經湯 Dang Gui & Evodia Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Roit (Mai Men Dong),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root (Bai Shao),Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Evodia Fruit (Wu Zhu Yu),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Licorice Root...
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Roit (Mai Men Dong),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tiao Jing Wan 調經丸 Dang Gui, Eucommia & Cyperus Combination
$35.00
Angelica Sinensis Root (Dang Gui)Green Tangerine Peel (Qing Pi),Sichuan Lovage (Chuan Xiong),Foeniculi Fruit (Xiao Hui Xiang),Rehmannia (Sheng Di Huang),White Peony Root (Bai Shao),Cistanches (Rou Cong Rong),Baikal Skullcap (Huang Qin),Corydalis (Yan Hu Suo),Lindera Root (Wu Yao),Eucommia (Du Zhong),Tangerine (Chen Pi),Cyperus (Xiang...
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Angelica Sinensis Root (Dang Gui)Green Tangerine Peel (Qing Pi),Sichuan Lovage (Chuan Xiong),Foeniculi Fruit (Xiao Hui Xiang),Rehmannia (Sheng Di Huang),White Peony Root (Bai...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物湯 DangGui Four & Persica, Carthamus Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root (Bai Shao),Prepared Rhamannia Root(Shou Di Huang),Peach Kernal (Tao Ren),Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong),Safflower (Hong Hua).
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui),White Peony Root (Bai Shao),Prepared Rhamannia Root(Shou Di Huang),Peach Kernal (Tao Ren),Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong),Safflower (Hong Hua).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shi Quan Da Bu Tang 十全大補湯 Ginseng & DangGui Ten Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Root (Huang Qi),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Cinnamon Bark (Rou Gui),Ginseng Root (Ren Shen),Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong),Jujube Berry...
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Nu Ke Bai Zi Ren Wan 女科柏子仁丸 Biota & Achyranthes Formula
$35.00
Siota Seed (Bai Zi Ren),Cyathula (Chuan Niu Xi).Selaginela (Juan Bai),Lycopos (Ze Lan).Sichuan Teasel (Xu Duan).Rehmannia Glutinosa PreP(Shou Di Huang)
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Siota Seed (Bai Zi Ren),Cyathula (Chuan Niu Xi).Selaginela (Juan Bai),Lycopos (Ze Lan).Sichuan Teasel (Xu Duan).Rehmannia Glutinosa PreP(Shou Di Huang)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 Cinnamon & Hoelen Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shao Yao),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Peach Kernal (Tao Ren).Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shao Yao),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Peach Kernal (Tao Ren).Hoelen (Fu Ling).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Dang Gui Shao Yao San 當歸芍藥散 Dang Gui & Peony Formula
$35.00
Hoelen (Fu Ling),Alisma Rhizome (Ze Xie),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Cnidium (Chuan Xiong).
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
Hoelen (Fu Ling),Alisma Rhizome (Ze Xie),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Cnidium (Chuan Xiong).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ba Zhen Tang 八珍湯 Dang Gui& Ginseng Eight Combination
$35.00
功效:益氣補血。主治氣血兩虛證。面色蒼白或萎黃,頭暈耳眩,四肢倦怠,氣短懶言,心悸怔忡,飲食減少,舌淡苔薄白,脈細弱或虛大無力。臨床常用於治療病後虛弱、各種慢性病,以及婦女月經不調等屬氣血兩虛者。成分:人參、白朮、白茯苓、當歸、川芎、白芍藥、熟地黃、甘草。用法用量:每日3次,每次3克,或遵醫囑儲存:常溫下請放在乾燥處保存。開瓶後2個月內使用 Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Fresh Ginger Root (Sheng Jiang).Atractylodis Rhizome (Bai Zhu}White Peony Root (Bai Shao).Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang).Ginseng Root (Ren Shen).Cnidium (Chuan Xiong).Jujube Berry (Da Zao).Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
熱銷商品 婦科調理 經方粉劑 Best Selling Products Newest Products
功效:益氣補血。主治氣血兩虛證。面色蒼白或萎黃,頭暈耳眩,四肢倦怠,氣短懶言,心悸怔忡,飲食減少,舌淡苔薄白,脈細弱或虛大無力。臨床常用於治療病後虛弱、各種慢性病,以及婦女月經不調等屬氣血兩虛者。成分:人參、白朮、白茯苓、當歸、川芎、白芍藥、熟地黃、甘草。用法用量:每日3次,每次3克,或遵醫囑儲存:常溫下請放在乾燥處保存。開瓶後2個月內使用 Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Fresh Ginger Root (Sheng Jiang).Atractylodis Rhizome (Bai Zhu}White Peony Root (Bai Shao).Prepared...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!