Tiao Jing Wan 調經丸 Dang Gui, Eucommia & Cyperus Combination

$35.00
Angelica Sinensis Root (Dang Gui)
Green Tangerine Peel (Qing Pi),
Sichuan Lovage (Chuan Xiong),
Foeniculi Fruit (Xiao Hui Xiang),
Rehmannia (Sheng Di Huang),
White Peony Root (Bai Shao),
Cistanches (Rou Cong Rong),
Baikal Skullcap (Huang Qin),
Corydalis (Yan Hu Suo),
Lindera Root (Wu Yao),
Eucommia (Du Zhong),
Tangerine (Chen Pi),
Cyperus (Xiang Fu).
Tiao Jing Wan 調經丸 Dang Gui, Eucommia & Cyperus Combination
You have successfully subscribed!