Dang Gui Shao Yao San 當歸芍藥散 Dang Gui & Peony Formula

$35.00
Hoelen (Fu Ling),
Alisma Rhizome (Ze Xie),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),
White Peony Root (Bai Shao),
Cnidium (Chuan Xiong).
Dang Gui Shao Yao San 當歸芍藥散 Dang Gui & Peony Formula
You have successfully subscribed!