Wen Jing Tang 溫經湯 Dang Gui & Evodia Combination

$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Dwarf Lily-Turf Roit (Mai Men Dong),
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
White Peony Root (Bai Shao),
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),
Ginseng Root (Ren Shen),
Evodia Fruit (Wu Zhu Yu),
Cinnamon Twig (Gui Zhi),
Licorice Root (Gan Cao),
Cnidium (Chuan Xiong);
Gelatin (E Jiao).
Wen Jing Tang 溫經湯 Dang Gui & Evodia Combination
You have successfully subscribed!