Ju Pi Zhu Ru Tang 橘皮竹茹湯 Aurantium & Bambusae Combination

$35.00
Ginseng Root(Ren Shen),
Prepared Pinellia (Zhi Ban Xia)
Citris Grandi (Ju Pi),
Licorice Root (Gan Cao),
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),
Loquat Leaf (Pi Pa Ye),
Jujube (Da Zao),
Ophiopogon (Mai Men Dong).
Bamboo Shavings (Zhu Ru).
Pona Rubra (Chi Fu Ling).
Ju Pi Zhu Ru Tang 橘皮竹茹湯 Aurantium & Bambusae Combination
You have successfully subscribed!