Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物湯 DangGui Four & Persica, Carthamus Combination

$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
White Peony Root (Bai Shao),
Prepared Rhamannia Root
(Shou Di Huang),
Peach Kernal (Tao Ren),
Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong),
Safflower (Hong Hua).
Tao Hong Si Wu Tang 桃紅四物湯 DangGui Four & Persica, Carthamus Combination
You have successfully subscribed!