Tian Ma Gou Teng Yin 天麻鉤藤飲 Gastrodia & Uncaria Combination

$35.00
Abalone Shell Shi Jue Ming
Uncaria Stem Gou Teng
Cyathula Root Niu Xi
Gastrodia Rhizome Tian Ma
Gardenia Fruit ZhiZi
Scutellaria Root Huang Qin
Eucommia Bark Du Zhong
Leonurus Herb Yi Mu Cao
Mistletoe Herb Sang Ji Sheng
Polygonum Stem Ye Jiao Teng
Poria with Hostwood Fu Shen
Tian Ma Gou Teng Yin 天麻鉤藤飲 Gastrodia & Uncaria Combination
You have successfully subscribed!