Zi Ying Jiang Huo Tang 滋陰降火湯 Phellodendron Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizoma (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Asparagus Tuber (Tian Men Dong),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Prepared...
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Fresh Ginger Rhizoma (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ji Sheng Shen Qi Wan 濟生腎氣丸 Rehmannia Ten Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Peony Root Bark (Mu Dan Pi Xi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Cyathula Root (Chuan Niu Xi), Plantago Seed (Che Qian Zi), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Cinnamon Bark (Rou Gui), Alisma Rhizome (Ze...
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Peony Root Bark (Mu Dan Pi Xi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Cyathula Root (Chuan Niu Xi),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Huan Shao Dan 還少丹 Lycium Formula
$35.00
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Hoelen (Fu Ling), Jujube Berry (Da Zao)Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), :Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu):Paper Mulberry Fruit (Chu Shi Zi), -Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Cyathula Root (Chuan Niu Xi), Schizandra Fruit (Wu Wei Zi),...
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Hoelen (Fu Ling), Jujube Berry (Da Zao)Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), :Sweetflag Rhizome (Shi Chang Pu):Paper Mulberry...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Qi Bao Mei Zan Dan 七寶美髯丹 Cuscuta & Lycium Formula
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Fleeceflower Root (He Shou Wu).Chinese Dodder Seed (Tu Si Zi),Achyranthes Root (Fai Niu Xi).Psoralea Fruit (Bu Gu Zhi),Lycium Berry (Gou Qi Zi).Hoelen (Fu Ling)
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Fleeceflower Root (He Shou Wu).Chinese Dodder Seed (Tu Si Zi),Achyranthes Root (Fai Niu Xi).Psoralea Fruit (Bu Gu Zhi),Lycium...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Du Huo Ji Sheng Tang 獨活寄生湯 Duhuo & Loranthus Combination
$35.00
Hoelen (Fu Ling), Licorice Root (Gan Cao),Mulberry Mistletoe Stems (Sang Ji Sheng),Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Pubescent Angelica Root (Du Huo),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Saposhnikovia Root (Fang Feng),Cinnamon Inner Bark (Gui Xin).Cyathulae Root (Chuan Niu Xi),White Peony...
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Hoelen (Fu Ling), Licorice Root (Gan Cao),Mulberry Mistletoe Stems (Sang Ji Sheng),Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Pubescent Angelica Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You Gui Wan 右歸丸 Lycium & Corni Formula
$35.00
Mountan Yam Rhizome (Shan Yao)Chinese Angelica Root (Dang Gui)Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi)Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu)Eucommia Bark (Du Zhong)Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Cinnamon Bark (Rou Gui)Lycium Berry (Gou Qi Zi).Prepared Aconite (Fu Zi)
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Mountan Yam Rhizome (Shan Yao)Chinese Angelica Root (Dang Gui)Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi)Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu)Eucommia Bark (Du Zhong)Prepared Rehmannia...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zuo Gui Wan 左歸丸 Eucommia & Lycium Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Cyathula Root (Chuan Niu Xi),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Lycium Fruit (Gou Qi Zi),Testudinis (Gui Ban).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Cyathula Root (Chuan Niu Xi),Prepared Rehmannia Root (Shou Di...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zi Shen Tong Er Tang 滋腎通耳湯 Scute & Angelica Combination
$35.00
Angelica Root (Bai Zhi), Cyperus (Xiang Fu)Rehmannmia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome(Zhi Mu),White Peony Root (Bai Shao).Baical Skullcap (Huang Qin),Buplerum Root (Chai Hu),Cnidium (Chuan Xiong),
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Angelica Root (Bai Zhi), Cyperus (Xiang Fu)Rehmannmia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome(Zhi Mu),White Peony Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zi Shen Ming Mu Tang 滋腎明目湯 Chrysanthemum Combination
$35.00
Cnidium (Chuan Xiong),Green Tea (Xi Cha), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Rehmannta Root (Sheng Di Huang)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),Coptis Rhizome (Huang Lian),White Peony Root (Bai Shao),Platycodon Root (Jie Geng),Juncus Pith...
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Cnidium (Chuan Xiong),Green Tea (Xi Cha), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)Rehmannta Root (Sheng Di Huang)Chinese Angelica Root (Dang Gui),Cape Jasmine Fruit...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黃丸 Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao},Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Tree Peony Root (Mu Dan Pi Xi ),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Alisma Rhizome (Ze Xie),Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao},Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Tree Peony Root (Mu Dan Pi Xi ),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhen Wu Tang 真武湯 (True Warrior Formula)
$35.00
Aconite Prepared Accessory Root (Fu Pian)White Atractylodes Rhizome (Bai Zhu)Poria (Fu Ling)White Peorry Root Processed (Chao Bai Shao)Fresh Ginger Root Rhizome (Sheng Jiang)
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Aconite Prepared Accessory Root (Fu Pian)White Atractylodes Rhizome (Bai Zhu)Poria (Fu Ling)White Peorry Root Processed (Chao Bai Shao)Fresh Ginger Root Rhizome (Sheng...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yi Qi Cong Ming Tang 益氣聰明湯 Ginseng, Astragalus & Pueraria Combination
$35.00
Phellodendron Bark (Huang Bai),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Root (Huang Qi),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Vitex Fruit (Man Jing Zi),Kudzu Root (Ge Gen).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Phellodendron Bark (Huang Bai),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Root (Huang Qi),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Vitex Fruit (Man...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yan Nian Hui Chun Dan 延年回春丹 Eucommia & Morinda Formula
$50.00
Biota Seed (Bai Zi Ren), Achyranthes Root (Fai Niu Xi)Euconmia Bark (Du Zhong), Alisma Rhizome (Ze Xie)Lycium Bark (Di Gu Pi), Cistanche (Rou Cong Rong) ,Sichuan Pepper (Hua Jiao), Lycium Fruit (Gou Qi Zi),Morinda Root (Ba Ji Tian), Costus Root...
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Biota Seed (Bai Zi Ren), Achyranthes Root (Fai Niu Xi)Euconmia Bark (Du Zhong), Alisma Rhizome (Ze Xie)Lycium Bark (Di Gu Pi), Cistanche...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Si Shen Wan 四神丸 Schizandra & Myristica Formula
$35.00
Nutmeg Seeds(Rou Dou Kou),Schizandra Fruit(Wu Wei Zi),Psoraliae Fruit(Bu Gu Zhi), Evodia Fruit(Wu Zhu Yu), Fresh Ginger Rhizome(Sheng Jiang),Jujube Berry(Da Zao)
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Nutmeg Seeds(Rou Dou Kou),Schizandra Fruit(Wu Wei Zi),Psoraliae Fruit(Bu Gu Zhi), Evodia Fruit(Wu Zhu Yu), Fresh Ginger Rhizome(Sheng Jiang),Jujube Berry(Da Zao)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黃丸 Lycium,Chrysanthemum &Rehmannia Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Chrysanthemum Flower (Ju Hua),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Lycium Fruit (Gou Qi Zi),Alisma Rhizome (Ze Xie):Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Chrysanthemum Flower (Ju Hua),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared Rehmannia Root (Shou Di...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Mai Wei Di Huang Wan 麥味地黃丸 Ophiopogon, Schizandra & Rehmannia Combination
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Schisandra Fruit (Wu Wei Zi).Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Alisma Rhizome (Ze Xie):Hoelan (Fu Ling).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Schisandra Fruit (Wu...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Jin Suo Gu Jin Wan 金鎖固精丸 Lotus Stamen Formula
$35.00
Astragalus Seed (Sha Yuan Zi),Lotus Stamen (Lian Xu),Euryale Seed (Qian Shi),Dragon Bone (Long Gu),Oyster Shell (Mu Li).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Astragalus Seed (Sha Yuan Zi),Lotus Stamen (Lian Xu),Euryale Seed (Qian Shi),Dragon Bone (Long Gu),Oyster Shell (Mu Li).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Jin Gui Shen Qi Wan 金匱腎氣丸 Kidney Qi Pill of Golden Cabinet
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Alisma Rhizoma (Ze Xie),Hoelen (Fu Ling),Aconite Preparata (Fu Zi).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Alisma...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Er Zhi Wan 二至丸 Two-Ultimate Pill
$35.00
Ecliptae Hb. (Han Lian Cao),Ligustrum (Nu Zhen Zi).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Ecliptae Hb. (Han Lian Cao),Ligustrum (Nu Zhen Zi).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Er Xian Tang 二仙湯 Curculigo & Epimedium Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Golden Eye Grass (Tian Xian Mao),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Epimedium (Yin Yang Huo),Morinda Root (Ba Ji Tian).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Chinese Angelica Root (Dang Gui),Golden Eye Grass (Tian Xian Mao),Phellodendron Bark (Huang Bai),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Epimedium (Yin Yang Huo),Morinda Root (Ba Ji...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Da Bu Yin Wan 大補陰丸 Major Yin Supplementation Formula
$35.00
Rehmannia Root Tuber (prepared) Shu Di HuangCarapax et Plastrum Testudinis (vinegar-fried) Gui Ban (Cu Chao)Phellodendron Bark (salt-fried) Huang Bai (Yan Chao)Anemarrhena Rhizome (wine-fried) Zhi Mu (Jiu Chao)
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Rehmannia Root Tuber (prepared) Shu Di HuangCarapax et Plastrum Testudinis (vinegar-fried) Gui Ban (Cu Chao)Phellodendron Bark (salt-fried) Huang Bai (Yan Chao)Anemarrhena Rhizome...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ba Wei Di Huang Wan 八味地黃丸 Rehmannia Eight Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi)Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared Rhemannia Root (Shou Di Huang),Cinnamon Bark (Rou Gui),Prepared Aconite (Fu Zi),Alisma Rhizome (Ze Xie),Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 腎與膀胱係調理
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi)Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),Prepared Rhemannia Root (Shou Di Huang),Cinnamon Bark (Rou...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!