Fang Feng Tong Sheng San 防風通聖散

$35.00
Divaricate Saposhnikovia (Fang Feng), Fineleaf Schizonepeta (Jing Jie), Weeping Forsythia Fruit (Lian Qiao), Chinese Ephedrs (Ma Huang), Wild Mint (Bo He), Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong), Chinese Angelica (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Largehead Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Common Gardenia Fruit (Shan Zhizi), Tangute Rhubarb (Da Huang), Glauber’s Salt (Mang Xiao), Baikal Skullcap Root (Huang Qin), gypsum (Shi Gao), Balloonflower Root (Jie Geng), Liquorice Root (Gan Cao), Talc (Hua Shi)
Fang Feng Tong Sheng San 防風通聖散
You have successfully subscribed!