Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸Ophiopogon, Schizandra & Rehmannia Combination

$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao),
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Schisandra Fruit (Wu Wei Zi).
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),
Alisma Rhizome (Ze Xie):
Hoelan (Fu Ling).
Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸Ophiopogon, Schizandra & Rehmannia Combination
You have successfully subscribed!
简体中文