Qing Qi Hua Tan Wan 清氣化痰湯 Clear Qi& Transform Phlegm Formula
$50.00
Chinese Skullcap Root (Huang Qin)Tricosanthes Seed (Gua Lou Ren)Pinellia Rhizome (Processed) (Ban Xia (Zhi))Arisaema Pulvis (Dan Nan Xing)Tangerine Mature Rind (Chen Pi)Apricot Seed (Xing Ren)Poria Sclerotium (Fu Ling)Bitter Orange Young Fruit (wheat-fried) (Zhi Shi (Fu Chao))
熱銷商品 肺與大腸係調理
Chinese Skullcap Root (Huang Qin)Tricosanthes Seed (Gua Lou Ren)Pinellia Rhizome (Processed) (Ban Xia (Zhi))Arisaema Pulvis (Dan Nan Xing)Tangerine Mature Rind (Chen Pi)Apricot...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸 Apricot Semen & Linum Formula
$35.00
Immaturus Bitter Orange (Zhi Shi )White Peony Root (Bai Shao),Linum Fructus (Ma Zi Ren),Rhubarb Root & Rhizome(Da Huang),Apricot Seed (Xing Ren)Magnolia Bark (Hou po)
熱銷商品 肺與大腸係調理
Immaturus Bitter Orange (Zhi Shi )White Peony Root (Bai Shao),Linum Fructus (Ma Zi Ren),Rhubarb Root & Rhizome(Da Huang),Apricot Seed (Xing Ren)Magnolia Bark...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Qing Fei Tang 清肺湯 Platycodon & Fritillaria Combination
$35.00
Apricot Seed (Xing Ren), Hoelen (Fu Ling).Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong).Asparagus Tuber (Tian Men Dong),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Schisandra Fruit (Wu Wei Zi).Baical Skullcap (Huang Qin),Platycodon Root (Jie Geng),Bamboo Shavings...
熱銷商品 肺與大腸係調理
Apricot Seed (Xing Ren), Hoelen (Fu Ling).Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong).Asparagus Tuber (Tian Men Dong),Chinese Angelica Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sang Ju Yin 桑菊飲 Morus & Chrysanthemum Combination
$35.00
Chrysanthemum Flower (Ju Hua)White Mulberry Leave (Sang Ye),Reed Rhizome (Lu Zhu Gen).Platycodon Root (Jie Geng),Forsythia Fruit (Lian Qiao).Licorice Root (Gan Cao),Apricot Seed (Xing Ren),Peppermint (Bo He).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Chrysanthemum Flower (Ju Hua)White Mulberry Leave (Sang Ye),Reed Rhizome (Lu Zhu Gen).Platycodon Root (Jie Geng),Forsythia Fruit (Lian Qiao).Licorice Root (Gan Cao),Apricot Seed...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yin Qiao San 銀翹散 Lonicera & Forsythia Formula
$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie)Honeysuckle Flower (Jin Yin Hua),Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi),Prepared Soybean (Dan Dou Chi).Platycodon Root (Jie Geng).Forsythia Fruit (Lian Qiao).Licorice Root (Gan Cao),Bamboo Leaves & Stem (Dan Zhu Ye),Reed Rhizome (Lu Gen).Peppermint (Bo He).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie)Honeysuckle Flower (Jin Yin Hua),Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi),Prepared Soybean (Dan Dou Chi).Platycodon Root (Jie Geng).Forsythia...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

熱銷商品 肺與大腸係調理

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Fang Feng Tong Sheng San 防風通聖散
$35.00
Divaricate Saposhnikovia (Fang Feng), Fineleaf Schizonepeta (Jing Jie), Weeping Forsythia Fruit (Lian Qiao), Chinese Ephedrs (Ma Huang), Wild Mint (Bo He), Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong), Chinese Angelica (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Largehead Atractylodes Rhizome (Bai Zhu),...
熱銷商品 肺與大腸係調理
Divaricate Saposhnikovia (Fang Feng), Fineleaf Schizonepeta (Jing Jie), Weeping Forsythia Fruit (Lian Qiao), Chinese Ephedrs (Ma Huang), Wild Mint (Bo He), Szechwan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yu Ping Feng San 玉屏風散 Jade Windscreen Formula
$35.00
Saposhnikovia Root (Fang Feng),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Astragalus Root (Huang Qi).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Saposhnikovia Root (Fang Feng),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Astragalus Root (Huang Qi).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xie Bai San 瀉白散 Morus & Lycium Formula
$35.00
Morus Bark (Sang Bai Pi),Licorice Root (Gan Cao),Lycium Bark (Di Gu Pi),Oryzae Seed (Jing Mi).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Morus Bark (Sang Bai Pi),Licorice Root (Gan Cao),Lycium Bark (Di Gu Pi),Oryzae Seed (Jing Mi).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Feng San 消風散 DangGui & Arctium Formula
$35.00
Black Atracylodis Rhizome (Cang Zhu),Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi),Saposhnikovia Root (Fang Feng),Black Sesame Seed (Hu Ma Ren),Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu),Cicada Molting (Chan Tui),Akebia Caulis (Mu Tong),Sophora...
熱銷商品 肺與大腸係調理
Black Atracylodis Rhizome (Cang Zhu),Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Great Burdock Fruit (Niu Bang...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wu Pi Yin 五皮飲 Hoelen & Areca Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Acanthopanacis Root Bark (Wu Jia Pi)Hoelen Peel (Fu Ling Pi)Lycium Bark (Di Gu Pi)Areca Peej (Da Fu Pi)
熱銷商品 肺與大腸係調理
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Acanthopanacis Root Bark (Wu Jia Pi)Hoelen Peel (Fu Ling Pi)Lycium Bark (Di Gu Pi)Areca Peej (Da Fu Pi)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wu Ling San 五苓散 Hoelen Five Herb Formula
$35.00
Polyporus Sclerotum (Zhu Ling)Atractylodis Rhizome (Bai Zhu)Alisma Rhizome (Ze Xie)Cinnamon Bark (Gui Zhi)Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Polyporus Sclerotum (Zhu Ling)Atractylodis Rhizome (Bai Zhu)Alisma Rhizome (Ze Xie)Cinnamon Bark (Gui Zhi)Hoelen (Fu Ling).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Su Zi Jiang Qi Tang 蘇子降氣湯 Perilla Fructus Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome(sheng jiang), Chinese Angelica Root(Dang Gui), Peucedanum Root(Qian Hu), Prepared Pinellia Rhizome(Zhi Ban Xia), Cinnamon Bark(Hou Pu)Jujube Berry(Da Zao), Citrus Peel(Chen Pi), Perilla Fruit(Su Zi),
熱銷商品 肺與大腸係調理
Fresh Ginger Rhizome(sheng jiang), Chinese Angelica Root(Dang Gui), Peucedanum Root(Qian Hu), Prepared Pinellia Rhizome(Zhi Ban Xia), Cinnamon Bark(Hou Pu)Jujube Berry(Da Zao), Citrus...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sheng Mai San 生脈散 Ginseng & Ophiopogon Formula
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Schizandra Fruit (Wu Wei Zi),Ginseng Root (Ren Shen).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Schizandra Fruit (Wu Wei Zi),Ginseng Root (Ren Shen).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sheng Ma Ge Gen Tang 升麻葛根湯 Cimicifuga &Pueraria Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizoma (Sheng Jiang),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),White Peony Root (Bai Shao),Licorice Root (Gan Cao),Kudzu Root (Ge Gen).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Fresh Ginger Rhizoma (Sheng Jiang),Bugbane Rhizome (Sheng Ma),White Peony Root (Bai Shao),Licorice Root (Gan Cao),Kudzu Root (Ge Gen).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sha Shen Mai Dong Tang 沙參麥冬湯 Glehnia & Ophiopogon Combination
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong) Trichosanthis Root (Tian Hua Fen), White Mulberry Leave (Sang Ye), Hyacinth Bean (Bai Bian Dou), Scented Solomon's Seal Root(Yu Zhu), Glehnia Root (Bei Sha Shen), Licorice Root (Gan Cao).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong) Trichosanthis Root (Tian Hua Fen), White Mulberry Leave (Sang Ye), Hyacinth Bean (Bai Bian Dou), Scented...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Run Chang Tang 潤腸湯 Linum & Rhubarb Combination
$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Immature Bitter Orange (Zhi Shi),Baical Skullcap (Huang Qin),Prepared Rehmannia Root(Shou Di Huang),Apricot Seed (Xing Ren),Licorice Root (Gan Cao},Magnolia Bark (Hou Pu),Peach Kernal (Tao Ren),Linum (Ma Zi Ren).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Immature Bitter Orange (Zhi Shi),Baical Skullcap (Huang Qin),Prepared Rehmannia...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Qing Zao Jiu Fei Tang 清燥救肺湯 Eriobotrya & Ophiopogon Combination
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Black Sesame Seed (Hu Ma Ren),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Mulberry Leaf (Sang Ye),Apricot Seed (Xin Ren),Loquat Leaf (Pi Pa Ye),Gypsum (Shi Gao).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Black Sesame Seed (Hu Ma Ren),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Mulberry Leaf (Sang Ye),Apricot Seed (Xin...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Mai Men Dong Tang 麥門冬湯 Ophiopogon Combination
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong).Pinellia Rhizome (Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Jujube Berry (Da Zao),Rice Seed (Jing Mi).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong).Pinellia Rhizome (Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Jujube Berry (Da Zao),Rice Seed (Jing Mi).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Jiu Wei Qiang Huo Tang 九味羌活湯 Notopterigium Nine Herbs Combination
$35.00
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Saposhnikovia Root (Feng Fang},Notopterygium Root (Qiang Huo),Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),Chinese Wild Ginger (Xi Xin),Baical Skullcap (Huang Qin),Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),Spring Onion (Cong Bai).Licorice Root (Gan Cao),Cnidium (Chuan Xiong),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)
熱銷商品 肺與大腸係調理
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Saposhnikovia Root (Feng Fang},Notopterygium Root (Qiang Huo),Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),Chinese Wild Ginger (Xi Xin),Baical Skullcap (Huang Qin),Black...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Huang Qi Wu Wu Tang 黃耆五物湯 Astragalus Five Herbs Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Rooy (Huang Qi),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Jujube Berry (Da Zao).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),White Peony Root (Bai Shao),Astragalus Rooy (Huang Qi),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Jujube Berry (Da Zao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gui Zhi Tang 桂枝湯 Cinnamon Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),White Peony Root (Bai Shao),Cinnamon Bark (Gui Zhi),Jujube Berry (Da Zao).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),White Peony Root (Bai Shao),Cinnamon Bark (Gui Zhi),Jujube Berry (Da Zao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶調散 Cnidium & Tea Formula
$35.00
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie)Saposhnikovia Root (Fang Feng),Notopterygium Root (Qiang Huo),Chinese Wild Ginger (Xi Xin),Licorice Root (Gan Cao),Cnidium (Chuan Xiong),Angelica Root (Bai Zhi),Peppermint (Bo He).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie)Saposhnikovia Root (Fang Feng),Notopterygium Root (Qiang Huo),Chinese Wild Ginger (Xi Xin),Licorice Root (Gan Cao),Cnidium (Chuan Xiong),Angelica Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Bai He Gu Jin Tang 百合固金湯 Lily Combination
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Thunberg Fritillaria Bulb (Bei Mu),Black Figwort Root (Xuan Shen),White Peony Root (Bai Shao),Platycodon Root (Jie Geng),Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Licorice Root (Gan Cao).Lily Bulb (Bai He).
熱銷商品 肺與大腸係調理
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Thunberg Fritillaria Bulb (Bei Mu),Black Figwort Root (Xuan Shen),White...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!